2 Lộ trình cơ bản để lựa chọn (3 tháng):

 • HTML/CSS – React – Java Spring
 • HTML/CSS – React – Nodejs

Lộ trình khóa nâng cao trải rộng (3 tháng):

 • Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm
 • Làm việc nhóm với Git
 • Làm project Quiz App
 • Lý thuyết ngôn ngữ lập trình (Javascript hoặc Java)
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL, MongoDB)
 • Nguyên lý UI/UX
 • Cách tiếp cận công nghệ mới, dự án mới
 • Luyện phỏng vấn

Combo khóa học trong 6 tháng  chỉ còn 6.000.000đ

Nhận thông tin khóa học

Chương trình chỉ dành cho 50 bạn đầu tiên đăng ký